Tema e DezertacionitFusha e StudimitUdhëheqësi ShkencorDoktoranti
Kapitali human përballë sfidave të sistemit bankar në Shqipëri Ekonomiks Prof. Dr. Shkëlqim Cani Arbi Agalliu
Përqëndrimi dhe konkurrenca në sektorin bankar, rasti i Shqipërisë Ekonomiks Prof. Dr. Albana Hashorva Arjan Tushaj
Sigurimet Shoqërore në Shqipëri. Impakti i Ndryshimeve Demografike në Zgjedhjet Individuale Ekonomiks Prof. Dr. Engjell Pere Arjan Tushaj
Konvergjenca drejt BE dhe procesi “catch-up” tek vendet e Ballkanit Perëndimor Ekonomiks Prof. Dr. Shkëlqim Cani Enton Duro
Teori moderne e portofolit dhe studimi i volatilitetit (Norma e kthimit të aksioneve në rajonin e Ballkanit) Ekonomiks Prof. Dr. Ahmet Mançellari Visar Malaj
Zhvillimi i financave publike në Republikën e Kosovës Ekonomiks Prof. Dr. Kol Prenga Refik Kryeziu
Bankat tregëtare në Rajonin e Vlorës dhe roli i tyre në zhvillimin ekonomik të këtij rajoni Ekonomiks Prof. Dr. Kol Prenga Klaudja Guga (Xhafa)
Ndikimi i Kulturës dhe i Emocioneve në Sjelljen dhe Vendimmarrjen Financiare të individit Financë Prof. Dr. Sherif Bundo Perseta Grabova
Reformat e pensioneve në Shqipëri Financë Prof. Asoc. Dr. Orfea Dhuci Valbona Gjini
Teori e strategji të financimit të kompanive. Probleme të financimit të tyre në Shqipëri Financë Prof. Dr. Beshir Ciceri Klaudeta Merollari
Drejtimi i likuiditeteve: një oportunitet apo detyrim për firmat Financë Prof. Dr. Beshir Ciceri Marsida Ranxha
Zbatimi i Standarteve të Kontabilitetit, Raportimit Financiar dhe Tatimor në Shqiperi Kontabilitet Prof. Dr. Sotiraq Dhamo Mirela Miti
Sistemi i kostos së bazuar në aktivitet (ABC) në funksion të performancës së spitaleve shqiptarë Kontabilitet Prof. Dr. Genc Ruli Bendis Husi
Menaxhimi Portual, ndikimi i Hapësirave në Performancën Portuale Menaxhim Prof. Dr. Andri Koxhaj Osman Metalla
Integrimi i Aktiviteteve të Sipërmarrjes dhe Menaxhimit strategjik të NVM-ve në Kosovë Menaxhim Prof. Dr. Vasilika Kume Enver Krasniqi
Investimi i Praktikave të Menaxhimit të Projekteve në Sektorin Publik në Kosovë – Sfidat në të ardhmen Menaxhim Prof. Dr. Suzana Panariti Hamdi Hoti
Vlerësimi i aktivitetit të trajnimit në organizatat e shërbimit në Shqipëri Menaxhim Prof. Asoc. Dr. Zana Koli Sidita Dibra
Strategjitë e Marketingut të Ndërmarrjeve në Sektorin Ushqimor në Kosovë Marketing Prof. Dr. Liljana Elmazi Ejup Fejza
Marketingu i pasurive të paluajtshme: Rast studimor i tregut të banesave në qytetin e Tiranës Marketing Prof. Asoc. Dr. Vita Koja Mimoza Kalia
Mbrojtja Intelektuale e të dhënave dixhitale të përpunuara në paralel: Përmirësimi i teknikave steganografike në imazhe Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Kozeta Sevrani Edlira Martini
Sistemet e Informacionit të Detarisë dhe Integrimi i Tyre në Platforma Inteligjente (Rasti i Shqipërisë) Sisteme Informacioni në Ekonomi Akademik Gudar Beqiri Alma Stana
Dinamika e Opinion formimit sipas shpërndarjeve të rezultateve të zgjedhjeve Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Omer Stringa Dode Prenga
Aplikimi i teknollogjive të UEBIT SEMANTIK në menaxhimin e sistemit të informacioneve të publikimeve shkencore Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Bashkim Ruseti Edlira Kalemi
Zgjidhja Informatike për Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e ndërtimeve Informale në Shqipëri Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Kozeta Sevrani Genci Likoskendaj
Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit dhe ngritja e bazës së të dhënave ne Menaxhimin Studimor Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Bashkim Ruseti Gelina Ramolli (Maliqi)
Roli i Sistemeve të Informacionit në Ekonominë e Tregut të Vendeve në Tranzicion, Problemet dhe Sfidat e Epokës Bashkëkohore Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Kozeta Sevrani Ragmi Mustafa
Dinamika e tregut të punës në Republikën e Kosovës Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Fatmir Memaj Bashkim Bellaqa
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.