Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Pas përfundimit të këtij programi studimi, në sajë të njohurive të marra, studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme si ekspert i administrim biznesit me një nivel të lartë njohurish shkencore teorike dhe njohuri praktike, duke bërë që një diplomë e tillë të mundësojë punësimin në kompani/organizata private apo publike vendase ose të huaja, prodhuese ose të shërbimit, institucione në nivel qendror (ministri, etj) dhe lokal (komuna, etj), ente, agjensi dhe shoqata të ndryshme, autoritete të larta të biznesit, dhomat e tregtisë, etj., si specialist i fushës përkatëse të studimit apo në rolin e menaxherit të biznesit.


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
1 Aftësi Menaxheriale 6 60 I
2 Menaxhim Strategjik i Avancuar 6 60 I
3 Sjellje Organizative në Organizatat e Biznesit 6 60 I
4 Strategji Operacionesh 6 60 I
5 Kontabilitet Kosto Drejtimi i Avancuar 6 60 I
6 Manaxhimi Financiar i Avancuar 6 60 II
7 Kërkim Marketing 6 60 II
8 Sisteme Informacioni 6 60 II
9 Ekonomiks Menaxherial 6 60 II
10 Mjedisi Europian i Biznesit 6 60 II
Lëndë me Zgjedhje
11 Qeverisje korporatash 5 60 III
Marrje Vendimesh Menaxheriale
12 Praktika 15 300 III
13 Mikroteza 10 50 III
Gjithsej 90 1010