Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësia për studime të mëtejshme

Programet e lëndëve në këtë nivel ofrojnë thellim, zgjerim dhe specializim të njohurive teorike dhe aftësi për kërkim të avancuar dhe të pavarur shkencor. Synohet pajisja e studentit me mjetet, aftësitë dhe njohuritë e thelluara teorike shkencore për një karrierë të suksesëshme profesionale dhe akademike nga njera anë dhe nga ana tjetër aftësitë për përshtatjen e tyre në praktikë.

Në fokusin e tij të plotë ky program studimi vendos e gërsheton njohuri teorike dhe praktike për të nxitur tek studenti mendimin kritik dhe krijues si dhe për t’i përgatitur për përballjen me çështje bashkëkohore e kyçe në fushën e kontabilitetit dhe auditimit nëpërmjet një modeli mësimdhënjeje të mbështetur fort në praktika shkencore dhe hulumtuese në kontabilitet dhe auditim.


Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Figura profesionale bazë që formohet nëpërmjet këtij programi është ajo e specialistit kontabël dhe  e audituesit, te cilet jane  në gjendje të punësohen si drejtues kontabiliteti i firmave të mëdha e të mesme, si auditues i brendshëm, si analist i pasqyrave financiare, si specialist i ndërtimit të sistemeve të kontabiltetit, etj. Pas përfundimit të programit, në sajë të njohurive të marra, studenti aftësohet për zhvillimin e një karriere të suksesshme edhe si profesionist i pavarur, në veçanti duke ndjekur rrugën e ushtrimit të profesionit të kontabilistit të miratuar, ekspertit kontabël të autorizuar, apo të këshilltarit fiskal. Sistemi i nohurive që ofrohet nga ky program dhe kompetencat që përftojnë studentët nëpërmjet tij u mundësojnë atyre edhe ndjekjen e një karriere kërkimore apo akademike nëpërmjet vazhdimit të studimeve të ciklit të tretë (doktoraturës).

Programi i këtij kursi përmbyll ciklin e studimeve të nivelit të dytë sipas Kartës së Bolonjës.


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
Viti i Parë
1 Tregjet dhe Institucionet Financiare 6 60 I
2 Organizimi i Sistemit të Kontrollit Kontabël 6 60 I
3 Drejtimi Financiar i Avancuar 6 60 I
4 Standardet Ndërkombëtare dhe SK të Kontabilitetit 6 60 I
5 E Drejta e Biznesit 6 60 I
6 Legjilacion dhe Administrim Tatimor e Tregtar 6 60 II
7 Kontabiliteti Financiar i Avancuar 7 75 II
8 Kontabiliteti Publik dhe i OJF-ve 6 60 II
9 Metodologjia e Kërkimit dhe Metodat Sasiore në Kontabilitet 6 60 II
Lëndë me zgjedhje (zgjidhet 1 në tre lende)
10 Kontabilitet i Sigurimeve dhe i Bankave/Kontabilitet Ligjor 5 60 II
Qeverisje e Korporatave 5 60 II
Manaxhim Risku 5 60 II
Gjithsej Viti i Parë 60 615  
Viti i Dytë
1 Kontabilitet Drejtimi i Avancuar 7 75 I
2 Auditimi dhe Standartet Ndërkombëtare të Auditimit 6 60 I
3 Analiza e Pasqyrave Financiare 6 60 I
4 Shërbimet e Konsulencës, të Dhënies së Sigurisë dhe të Tjera Profesionale 6 60 I
Lëndë me zgjedhje (zgjidhet 1 në tre lëndë)
5 Etike Profesionale 5 60 I
Financa Publike
Modelimi i Spreadsheet ne Kontabilitet
6 Praktika 12 240 II
7 Mikroteza 18 90 II
Gjithsej Viti i Dytë 60 645  
Total Viti I+II 120 1260