Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësia për studime të mëtejshme.

Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe kompetencat që përftojnë studentët nëpërmjet tij u mundësojnë atyre ndjekjen e një karriere kërkimore apo akademike nëpërmjet vazhdimit të studimeve të Ciklit të Tretë (Doktoraturës).


Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Figura profesionale bazë që formohet nëpërmjet këtij programi është ajo e specialistit kontabël dhe e audituesit, të cilët janë në gjendje të punësohen si drejtues kontabiliteti të firmave të mëdha e të mesme, si auditues të brendshëm, si analist të pasqyrave financiare, si specialist të ndërtimit të sistemeve të kontabiltetit, etj. Pas përfundimit të programit, në sajë të njohurive të marra, studenti aftësohet për zhvillimin e një karriere të suksesshme edhe si profesionist i pavarur, në veçanti duke ndjekur rrugën e ushtrimit të profesionit të kontabilistit të miratuar, ekspertit kontabël të autorizuar, apo të këshilltarit fiskal.


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
Viti i Parë
1 Tregjet dhe Institucionet Financiare 5 60 I
2 Organizimi i Sistemit të Kontrollit Kontabël 6 60 I
3 Drejtimi Financiar i Avancuar 5 60 I
4 Standardet Ndërkombëtare dhe SK të Kontabilitetit 6 60 I
5 Metodologjia e Kërkimit dhe Metodat Sasiore në Kontabilitet 6 60 I
6 Kontabilitet i Drejtimit i Avancuar 7 75 II
7 Kontabiliteti Financiar i Avancuar 7 75 II
8 Kontabiliteti Publik dhe i OJF 6 60 II
9 E Drejta e Biznesit 5 60 II
Lëndë me zgjedhje
10 Financat Publike 5 60 II
Etika Profesionale
Modelimi i Spreadsheet-eve në Kontabilitet
Gjithsej Viti i Parë 58 630  
Viti i Dytë
1 Legjislacioni dhe Administrimi Tatimor e Tregtar i Biznesit 6 60 I
2 Auditimi dhe SNA 6 60 I
3 Analiza e Pasqyrave Financiare 6 60 I
4 Shërbimet e Konsulencës, të Dhënies së Sigurisë dhe të tjera Profesionale 5 60 I
Lëndë me zgjedhje
5 Kontabiliteti Ligjor 4 52 I
Qeverisja e Korporatave
Menaxhimi i Riskut
6 Praktika 5 100 II
7 Mikroteza 30 150 II
Gjithsej Viti i Dytë 62 542  
  Total Viti I+II 120 1172