Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësia për studime të mëtejshme.

Pranohet të vazhdojë një program studimi të Ciklit të Tretë (Doktoraturë në fushën e Financës).


Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Pas përfundimit të këtij programi studimi, në sajë të njohurive të marra, studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme si ekspert i kerkimeve operacionale me një nivel të lartë njohurish shkencore teorike dhe njohuri praktike, duke bërë që një diplomë e tillë të mundësojë punësimin në institucione në nivel qendror dhe lokal, institucione kërkimore-shkencore, ente, kompani (publike apo private), shoqata të ndryshme, etj., si specialist i fushës përkatëse të studimit. Pas përfundimit të programit, në sajë të njohurive të marra, studenti aftësohet për zhvillimin e një karriere të suksesshme edhe si profesionist i pavarur. Diploma Master i Shkencave është ura lidhëse në vazhdimin e karrierës akademike dhe kërkimore-shkencore doktorale. Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe kompetencat që përftojnë studentët nëpërmjet tij, u mundësojnë studentëve vazhdimin e studimeve të ciklit të tretë (doktoraturës).

Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
Viti i Parë
1 Menaxhim i Avancuar 6 60 I
2 Menaxhimi i Burimeve dhe Operacioneve 6 60 I
3 Seminar Special në Ekonomi 6 60 I
4 Simulimi dhe Marrja e Vendimit 6 60 I
5 Kërkime Operacionale 6 60 I
6 Metoda Kërkimi 6 60 II
7 Statistika dhe Modelimi i të Dhënave 6 60 II
8 Çështje të Avancuara të Kërkimeve Operacionale 6 60 II
9 Inteligjenca e Biznesit 6 60 II
10 Menaxhimi i Zinxhirit të Furnizimit 6 60 II
Gjithsej Viti i Parë 60 600  
Viti i Dytë
1 Sistemet e Informacionit të Menaxhimit 5 60 I
2 Modelimi në Biznes 5 60 I
3 Parashikimi dhe Analiza e Riskut 5 60 I
Lëndë me Zgjedhje
5 Teoria e Lojrave 5 60 I
Teoria e Grafeve dhe Optimizime në Rrjeta
Analiza e të Dhënave
Aktuaristikë
Lëndë me Zgjedhje
5 Menaxhimi i Cilësisë Totale 5 60 I
Menaxhim Shpërblimi
Sistemet e Menaxhimit të Njohurive
6 Praktika 5 125 II
7 Mikroteza 30 175 II
Gjithsej Viti i Dytë 60 600  
Total Viti I+II 120 1200