Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Pas përfundimit të këtij programi studimi, në sajë të njohurive të marra, studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme si ekspert finance në një nivel të lartë njohurish shkencore teorike dhe praktike, duke bërë që një diplomë e tillë të mundësojë punësimin në institucione në nivel qendror dhe lokal, ente, kompani (publike apo private), shoqata të ndryshme, etj. si specialist i fushës përkatëse të studimit apo në rolin e manaxherit financiar.


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
Viti i Parë
1 Financat e Ndërmarrjes 6 60 I
2 Tregje Financiare 6 60 I
3 Kontabilitet Drejtimi i Avancuar dhe Analiza e Pasqyrave Financiare 6 60 I
4 Sisteme Informacioni dhe Aplikimi i Modeleve në Financë 6 60 I
5 Vlerësim Financiar i Biznesit 6 60 I
6 Teknikë Bankare 6 60 II
7 Drejtim Risku Financiar 6 60 II
8 Shërbime Tatimore dhe Doganore 6 60 II
9 Drejtim Financiar Ndërkombëtar 6 60 II
10 Drejtim Portofoli 6 60 II
Gjithsej Viti i Parë 60 600  
Viti i Dytë
1 DF i Organizatave Publike 6 60 I
2 Drejtim Bankar 6 60 I
3 Tregu i Sigurimeve 6 60 I
4 Drejtim i Pasurive të Paluajtshme 6 60 I
Lëndë me zgjedhje
5 Qeverisje Korporatash 6 60 I
Marrja e Vendimeve Organizative
6 Praktika 12 240 II
7 Mikroteza 18 36 II
Gjithsej Viti i Dytë 60 576  
Total Viti I+II 120 1176