Fakulteti i Ekonomisë shpall kriteret për 4(katër) vende pune për personel akademik me kohë të pjesshme në Departamentin e Kontabilitetit, për lëndët:

1. Parimet bazë të Kontabilitetit

2. Kontabilitet Financiar

3. Kontabilitet Kosto

4. Kontabilitet Drejtimi

5. Sistemet e Kompjuterizuara Kontabël

6. Etikë Profesionale

Kriteret - Vende të lira pune pranë Fakultetit të Ekonomisë për personel akademik me kohë të pjesshme në Departamentin e Kontabilitetit

Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.