Moduli i parë Jean Monnet "Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike" përfundoi me sukses

Moduli i parë Jean Monnet "Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike" në kuadër të projektit "Promovimi i Ndryshimeve Klimatike dhe Menaxhimit të Riskut të Katastrofave në kuadër të Integrimit në BE" përfundoi me sukses pas 15 javësh intensive mësimi. Moduli u ofron studentëve njohuri të gjera në fushën e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike, duke përfshirë tema të rëndësishme, të tilla si: aspektet njerëzore të ndryshimeve klimatike, ekonomia e ndryshimeve klimatike, financat e klimës, negociatat për klimën, marrëveshjet ndërkombëtare për klimën, politika ndërkombëtare të ndryshimeve klimatike, politika e klimës në vendet në zhvillim, dhe politika e klimës në BE.

Studentët ishin të angazhuar në mënyrë aktive në përmbushjen e qëllimeve të modulit, përmes projekteve të kursit dhe detyrave të ndryshme. Ata prodhuan, duke punuar në grupe me nga pesë student, dokumentarë në lidhje me aspekte të ndryshme të ndryshimit të klimës. Për më tepër, ata zhvilluan analiza të politikës klimatike në pjesë të ndryshme të botës.

Moduli u shoqërua me reagime shumë të mira nga ana e studentëve. Ata dëshmuan përvojën e tyre gjatë modulit përmes disa videove të shkurtra, të cilat u ndanë gjatë takimit të fundit të lëndës. Përmes reagimeve të studentëve, u perceptua motivimi i tyre për të marrë pjesë në këtë modul, dhe niveli i njohurive të fituara në kuadër të tij.

Në dritën e Ditës së Tokës 2021, përfundimi me sukses i Modulit "Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike", përfaqëson një kontribut të vlefshëm në zhvillimin e njohurive të rëndësishme për këtë brez studentësh, të cilët do të jenë vendimmarrësit e së ardhmes.

Më shumë informacion rreth rezultateve të kësaj lënde, duke përfshirë materialet didaktike, lexime, video, dhe projektet studentore, mund t’i gjeni në faqen e internetit të projektit:

http://climateanddisasters.feut.edu.al/

First Jean Monnet Module “Climate Change Adaptation” completed successfully

The first Jean Monnet Module “Climate Change Adaptation” within the project “Promoting CCA and DRM in the framework of EU Integration” was completed successfully after 15 intensive weeks. The module offer students extensive knowledge in the field of Climate Change Adaptation, including important topics, such as: Human Face of Climate Change, Climate Change Economics, Climate Change Finance, Climate negotiation, International Agreements for Climate, International Climate Change Policy, Climate policy in developing countries, and Climate Policy within the EU.

Students were actively engaged in the delivery of the module goals, through class projects and homework. They produced though group works 5 documentaries about different aspects of climate change. In addition, they developed climate policy analysis in different parts of the world.

The module gained very good feedback. Students delivered testimonials of their experience during the module, which were shared during the last meeting. Through the feedback of students, we were able to perceive their motivation in attending the class, and their ultimate understanding of the content of the module.

In the light of the 2021 Earth Day, the successful completion of the Module “Climate Change Adaptation”, represents a valuable contribution in the development of important knowledge for this generation of students, who will be the decision-makers of the future.

More information about the results of this course, including didactic materials, readings, videos, and student projects, can be found on the project website:

http://climateanddisasters.feut.edu.al/

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.