Lista me iniciale e studentëve që kanë përfituar përjashtim/ reduktim të tarifës së shkollimit bazuar në shkresën e Administratorit të Universitetit të Tiranës, Nr. 2049/3 Prot, datë 02.08.2021 dhe Vendimit Nr. 23, datë 26.07.2021 të Bordit të Administrimit-UT.

Klikoni për më tepër:

Lista shtesë e studentëve që përfitojnë përjashtim/ reduktim nga tarifa e studimeve, në vazhdimësi të listave të publikuara për vitin akademik 2020-2021

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.