Për Studentët në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master!

Këtu do të gjeni:

1. Neni 76, LAL 80/2015, dt. 22. 07. 2015, "Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë".

2. Udhëzim Nr. 52, dt. 03. 12. 2015, MASR.

3. MASR - Informacion mbi Marrëveshjet e Gjuhëve të Huaja.

4. Memorandum of Understanding, Universiteti i Tiranës - ETS Global BV. 

Klikoni për më tepër:

Neni 76, LAL 80/2015, dt. 22. 07. 2015, "Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë".

Udhëzim, Nr. 52, datë 03.12. 2015, MASR

MASR - Informacion mbi Marrëveshjet e Gjuhëve të Huaja - faqe 1

MASR - Informacion mbi Marrëveshjet e Gjuhëve të Huaja - faqe 2

Memorandum of Understanding

http://registration.sta-edu.com/

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.