VENDlM Nr. 43, Datë 10/05/2024
"Për zgjedhjen e 1 (një) anëtari - personelit akademik, në vendin vakant, të Komisionit të Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë, të UT-së"

VENDlM Nr. 43, Date 10 I 05 12024VENDlM Nr. 43, Date 10 I 05 12024

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.