Njësia e sinjalizimit të brendshëm në Fakultetin e Ekonomisë UT ndodhet në katin e dytë pranë zyrës së Burimeve Njerëzore

Aktet ligjore dhe nënligjore për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesit i gjeni të publikuara në faqen zyrtare të Fakultetit të Ekonomisë UT.

Klikoni për më shumë informacion: 

Ligji Nr. 60/2016, Për Sinjalizimin dhe mbrojtjen e Sinjalizuesve

Vendim Nr. 816, datë 16.11.2016 “Për strukturën, kriteret e përzgjedhjes dhe marrëdhëniet e  punës së punonjësve të njësisë përgjegjëse në autoritetet publike, në zbatim të ligjit nr. 60/2016, “Për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve”

Vendim i Senatit Akademik, Nr.02, dt 30.03.2021 “Për miratimin e Rregullores “Për hetimin administrativ të sinjalizimit, të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja dhe mbrojtjen e konfidencialitetit, në Universitetin e Tiranës”

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.