rektorati.jpg

Këtu do të gjeni Vendimin e Bordit të Administrimit UT, NR. 34, datë 02.09.2021 për "Miratimin në parim të Udhëzuesit "Për Procedurat e administrimit të projekteve të kërkimit shkencor, që financohen nga buxheti për kërkimin shkencor në Universitetin e Tiranës".

Këtu do të gjeni Vendimin e Bordit të Administrimit NR. 36, datë 02.09.2021 për ‘‘Miratimin në parim të programit të Grantit për prezantimin e një punimi/kërkimi në konferenca ndërkombëtare’’.

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.