Departamenti: Ekonomiks
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Eri Gjoka aktualisht është kadndidate për titullin Doktor i Shkencave Ekonomike. Në vitin 2012 është inkorporuar në stafin akademik të Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Ajo është pjesë e Departamentit të Ekonomiksit dhe jep lëndët: Hyrje në Ekonomi, Mikroekonomi dhe Mikroekonomi 2. Fushat e saj të kërkimit lidhen me problemet dhe politikat mikroekonomike, duke qenë më e përqendruar në studimin e pabarazisë gjinore, feminizimit te varfërise, efekti i polotikave fiskale në hendekun gjinor.
Fusha e kërkimit: Pabarazia gjinore, Varferia, Politikat Sociale
Lëndët: Mikroekonomi, Mikroekonomi 2, Mikroekonomi 3
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.