WhatsApp_Image_2022-09-23_at_1.23.13_PM.jpeg

CEI (Central Europe Initiative)

I themeluar në vitin 2001, Fondi i Bashkëpunimit të Europës Qëndrore (CEI), financon aktivitete që synojnë forcimin e bashkëpunimit ndërmjet shteteve anëtare të CEI si dhe zbatimin e qëllimeve strategjike dhe objektivave kryesore të përcaktuara nga Plani i Veprimit të CEI. Dy objektivat kryesor të Planit të Veprimit të CEI për periudhën 2021- 2023 janë: a) nxitja e rritjes ekonomike së qëndrueshme për mjedisin; b) ndërtimi i shoqërive të drejta (reduktimi i pabarazive).

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës (FEUT) ka aplikuar dhe fituar në Fondin CEI me projektin “ Konferencë Ndërkombëtare mbi Ekonominë Qarkulluese” në partneritet me 10 institucone kërkimore në 8 shtete anëtare të CEI.

Zhvillimi i këtij projekti është në përputhje me politikat e Ndërkombëtarizimit që tashmë Universiteti i Tiranës (UT) po ndjek dhe rrit vizibilitetin e FEUT dhe UT në fushën e kërkimit shkencor dhe bashkëpunimeve Europiane.

Institucionet të cilat bashkëpunojnë me Fakultetin e Ekonomisë, UT, në këtë projekt janë:

- Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia)
- Czech University of Life Sciences (Czech Republic)
- University of Dubrovnik (Croatia)
- Danubius University from Galati (Romania)
- Jan Kochanowski University of Kielce (Poland)
- University of Rzeszow (Poland)
- Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (Ukraine)
- University of Dzemal Bijedic in Mostar (Bosna and Hercegovina)
- University of Tuzla (Bosna and Hercegovina)
- University of National and World Economy (Bulgaria)
- University of Tirana, Faculty of Economy (Albania)
- University of Tetova (Republic of North Macedonia)
- International University of Struga (Republic of North Macedonia)

Grupi i punës në Fakultetin e Ekonomisë drejtohet nga Zv.Dekan Prof. Dr. Fatmir Memaj dhe synon përmbushjen e objektivit të parë të Planit të veprimit të CEI, zhvillimin e qendrueshëm ekonomik të  rajonit. Aktiviteti shkencor për realizimin e  këtij objektivi do të jetë Konferenca Ndërkombëtare Hibride  me titull “ Ekonomia Qarkulluese: Mundësitë dhe Sfidat” (Circular Economy: Opportunities and Challenges) e cila synon të ndikojë pozitivisht  në:

  1. rritjen e kërkimit shkencor mbi këtë temë në tetë vendet partnere;
  2. informimin mbi zhvillimet kryesore ekonomike, sociale e mjedisore në shtetet pjesëmarrëse;
  3. komunikimi i gjetjeve,rezultateve dhe përfundimeve me aktorë kyçtë botës akademike, shkencore e politike, për të mundësuar përparimin e e tyre;
  4. ndërgjegjësimi i mëtejshëm i studentëve mbi Ekonominë Qarkulluese.

Kjo iniciativë nxit edhe më tej kërkimin shkencor dhe bashkëpunimin në nivel kombëtar, rajonal e ndërkombëtar.

International Conference “Circular Economy: Opportunities and Challenges”, November 17-18, 2022 - Call For Papers

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.