Ndarja e sallave për provimin në lëndën Makroekonomi, Dega Administrim Biznes, Datë 22.09.2022, Ora 10:30

Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.