Departamenti: Financë
Grada/Titulli: Msc.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Fusha e kërkimit: Pasuri të paluajtshme, ndërmjetës financiarë, banka qendrore dhe bankat e nivelit të dytë
Lëndët: Drejtim i Pasurive të Paluajtshme, Paraja dhe Banka, Shërbime Financiare, Drejtim Bankar
Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.