Universiteti i Tiranës Kontakt Portali

Studentët në proces të Doktoraturës

Studentët në proces, të studimeve doktorale në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, i përkasin regjistrimeve të viteve të ndryshme akademike, kuotat e të cilëve janë miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave, sipas legjislacionit në fuqi të vitit përkatës.
Nisur nga viti i aplikimit dhe fitimit të së drejtës së studimit, studentët doktorantë janë të ndarë sipas viteve akademike:

Doktoratura në proces në vitin 2010-2011

Doktoratura në proces në vitin 2011-2012

Doktoratura në proces në vitin 2012-2013