Fakulteti është organizuar në një strukturë hierarkike, e ndarë në tre nivele kryesore: Dekani, zv. Dekanët dhe Drejtuesit e Departamenteve

Informacion i mëtejshëm rreth: