Formular për regjistrimin final të studentëve për vitin e parë 2016-2017

* Informacion i domosdoshëm

KUJDES (Nr i kartës që fillon me shkronjë dhe mbaron me shkronjë)

KUJDES (Adresa e plotë ku banoni në rrethe)
KUJDES (Emri i shkollës)

Garantojmë se këto të dhëna do të shërbejnë vetëm për regjistrimin e studentëve në sistemin e sekretarisë mësimore dhe nuk do të përdoren për asnjë qëllim tjetër.